KVKK Aydınlatma Metni | Terapi Evreni

ESRA EZMECİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DÂİR

AYDINLATMA METNİ

 

ESRA EZMECİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ( ki , bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır ) yürütmekte olduğu danışmanlık ve diğer tüm hizmetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na                       ( ki , bundan sonra KVKK olarak anılacaktır ) uygun olarak her türlü teknik ve hukukî tedbiri almaktadır .

İşbu Aydınlatma Metni, ŞİRKET tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak tarafınızı bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda , kişisel verilerinizin işlenmesi , üçüncü kişilere aktarılması , kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukukî sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye , aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz .

1)         Kişisel Verilerin Toplanması , İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz , ŞİRKET tarafından verilen ticâri faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte ; otomatik ya da diğer yöntemlerle , ofisler , şubeler , internet sitesi , sosyal medya platformları , mobil uygulamalar ve benzeri vâsıtalar ile sözlü , yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir .

Kişisel verileriniz , ürün ve hizmetlerden yararlanmak için hizmet almaya başladığınız tarihte oluşturularak ve/veya güncellenerek ŞİRKET tarafından işlenebilecektir . Ayrıca , ŞİRKET’in düzenlediği eğitim , seminer , toplantı ve/veya organizasyonlara iştirak ettiğinizde de kişisel verileriniz işlenebilecektir .

Bu verileriniz , ŞİRKET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması , ŞİRKET ile                 iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukukî güvenliğinin temini ,  ŞİRKET’in tüm işleyiş stratejilerinin belirlenmesi , uygulanması ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla ; KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir .

2)         Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukukî Sebebi

Kişisel verileriniz , elektronik haberleşme hizmetleri ve ŞİRKET tarafından sunulan tüm hizmetler ile yukarıda zikredilen amaçlar kapsamında , ŞİRKET’in yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmesi amacıyla ; sözlü , yazılı , elektronik posta ( e-mail ) , kısa mesaj                    ( sms ) , mobil uygulamalar , online platformlar ve web sitesindeki bilgi formları ve diğer her türlü iletişim araçlarıyla elektronik ortamda toplanır .

Kişisel verilerinizin toplanması ve/veya işlenmesine , yasal mevzuat hükümleri uyarınca bilgilendirildikten sonra özgür irâdeniz ile elektronik ortamda ve/veya sâir bir şekilde açık rızâ verdikten sonra başlanacaktır .

Alınan açık rızâ beyanları , fiziksel yahut elektronik ortamda belgelenip , saklanır . Kişisel veriler , KVKK’nın 5’inci maddesinde sayılan ve aşağıda belirtilen hâllerin varlığında açık rızânız olmaksızın dahi işlenebilir . Bu hâller :

a)         Kanunlarda açıkça öngörülmesi ,

b)         Fiilî imkânsızlık nedeniyle rızânızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızânıza hukukî geçerlilik tanınmaması, sizin ya da bir başkasının hayâtı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ,

c)         Bir sözleşmenin kurulması veya ifâsıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla , sözleşmenin taraflarına âit kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ,

d)        ŞİRKET’in hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ,

e)         Kişisel verilerinizin tarafınızca alenîleştirilmiş olması ,

f)         Bir hakkın tesisi , kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ,

g)         Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla , ŞİRKET’in hukukî menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır .

Kişilerin ırkı , etnik kökeni , siyâsî düşüncesi , felsefî inancı , dini , mezhebi veya diğer inançları , kılık ve kıyâfeti , dernek , vakıf ya da sendika üyeliği , sağlığı , cinsel hayâtı , cezâi mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri , biyometrik ve genetik verileri              özel nitelikli kişisel veridir .

Özel nitelikli kişisel verilerinizin , açık rızânız olmaksızın işlenmesi yasaktır . Ancak , sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileriniz , kanunlarda öngörülen hâllerde açık rızânız aranmaksızın işlenebilir . Sağlık ve cinsel hayâta ilişkin kişisel verileriniz ise , ancak kamu sağlığının korunması , koruyucu hekimlik , tıbbî teşhis , tedâvi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi , sağlık hizmetleri ile finansmanının plânlanması ve yönetimi amacıyla ,                       sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızânız aranmaksızın işlenebilir . Özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesinde ,               ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen kararlara uygun hareket edilir .

3)         Kişisel Veri Sâhiplerinin Hakları ve Bu Hakların Nasıl Kullanılacağı

Kişisel Veri Sâhipleri , KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca ŞİRKET’e başvurarak :

a)         Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme ,

b)         Kişisel verileri işlenmiş ise , buna ilişkin bilgi talep etme ,

c)         Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ,

d)        Yurt içinde veya dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ,

e)         Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde , bunların düzeltilmesini isteme ,

f)         Yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel verilerinin işlenmiş olmasına rağmen , işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde , bunların silinmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin , verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ,

g)         Kezâ , ( d ) ve ( e ) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin , verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ,

h)         Kişisel verilerinin , münhasıran otomatik sistemler vâsıtasıyla analiz edilmesi sûretiyle kendileri aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ,

i)          Kişisel verilerinin , kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları hâlinde , doğan zararın giderilmesini talep etme ,

haklarına sâhiptirler . Bu hususa ilişkin başvurular , kimlik tespitini temin edecek belgeler ile birlikte ;

a)         Bu hususa ilişkin talep formunu doldurarak , ıslak imzâlı kopyasının                noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla , ŞİRKET’in merkez adresi olan ( Nispetiye Caddesi , No:15 , Seyran Apartmanı , Kat:3 , Dâire:3-B , Levent , İstanbul , Türkiye ) adresine iletilmesi ,

b)         Söz konusu formun , 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ( e-imza ) ile imzalayarak , ŞİRKET’in web sitesinde / mobil uygulamalarında / online platformlarda kayıtlı bulunan elektronik posta  ( e-mail ) adresine gönderilmesi ,

c)         Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen sâir bir yöntemin izlenmesi ,

            şeklinde yapılır .

ŞİRKET , yasal mevzuat hükümleri gereğince öngörülen sınırlar çerçevesinde                  söz konusu hakları kullanmak üzere yapılan müracaatı tâkiben otuz ( 30 ) gün içerisinde , cevap vermekle mükelleftir . İlgili kişi adına üçüncü kişilerin başvuruda bulunabilmesi için ise , veri sâhibi tarafından noterce düzenlenmiş özel yetkiyi hâiz bir vekâletnâmenin ibrâzı gerekmektedir . Söz konusu başvurular , kural olarak ücretsiz olmakla birlikte ,                                               Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret târifesi[1] üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir .

ŞİRKET , yapılan müracaat esnâsında , kişisel veri sâhibi olup olmadığınızı tespit etmek adına bilgi talep edebileceği gibi ; başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına , başvuru ile ilgili sorular da yöneltebilir .

10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “ Veri Sorumlusuna Başvuru Usûl ve Esasları Hakkında Tebliğ ” uyarınca , veri sâhiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecek ise , on sayfaya kadar ücret alınmaz . On sayfanın üzerindeki her sayfa için Bir Türk Lirası işlem ücreti alınabilir . Başvuruya ilişkin cevâbın , Compact Disc ( CD ) , flash bellek ( usb ) gibi bir dijital bir kayıt ortamında verilmesi hâlinde ; talep edilebilecek ücret , kayıt ortamının mâliyetini geçemez .

Psikolojik Desteğe Mi İhtiyacınız Var?

Hemen Şimdi Seansa Başla!
Müşteri Temsilcisi
E-Posta Adresi
Adres
Beşiktaş / İstanbul