Ön Bilgilendirme Formu | Terapi Evreni

MESÂFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ve

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

İşbu Sözleşme 27 Kasım 2014 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Mesâfeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin dayanağı olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilerek hazırlanmıştır .

MADDE 1 – Sözleşmenin Tarafları ve Konusu

1.1.  İşbu Sözleşme , ESRA EZMECİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ( ki , bundan sonra SAĞLAYICI olarak anılacaktır ) nin sâhibi bulunduğu Terapi Evreni Mobil Uygulaması ile www.terapievreni.com adlı web sitesi ve yine , SAĞLAYICI tarafından oluşturulacak sanal platformlar üzerinden verilen danışmanlık ve diğer tüm hizmetlerin tarafı olan , danışmanlık hizmeti almak isteyen ve ilgili formları doldurarak sözleşmelerdeki hususları kabûl , beyan ve de taahhüt eden DANIŞANLAR ( ki , bundan sonra HİZMET ALAN olarak anılacaktır ) ile SAĞLAYICI arasında kurulmuştur .

1.2.  İşbu Sözleşme’nin konusunu : HİZMET ALAN'ın ,  yukarıda zikredilen online uygulamalar üzerinden SAĞLAYICI tarafından verilen hizmetlerin satın alınmasına ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer mevzuat hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ; teşkil etmektedir .

1.3.  İşbu Sözleşme’nin tarafları , Sözleşme Hükümleri tahtında mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini , bunların hüküm ve sonuçlarını anladıklarını ve Sözleşme’de yazılı bilgilerin doğruluğunu kabûl ve beyan ederler .

SAĞLAYICI’ya İlişkin Bilgiler

Unvan      :           Esra Ezmeci Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi

Adres       :           Nispetiye Caddesi , No:15 , Seyran Apartmanı , Kat:3 , Daire:3-B                                    Levent , İstanbul , Türkiye

Elektronik Posta Adresi [ E-Mail ]         :           info@terapievreni.com

Telefon    :           0 212 351 86 99

HİZMET ALAN’a İlişkin Bilgiler

Adı ve Soyadı      :

Kimlik No           :

Fatura Adresi       :

Telefon                :

Elektronik Posta Adresi [ E-Mail ]         :          

MADDE 2 –  Sözleşmenin Tarihi ve Süresi

2.1. İşbu Sözleşme , HİZMET ALAN’ın , yukarıda belirtilen online uygulamalar üzerinden öngörülen ödemenin yapıldığı tarihte kurulmuş sayılır .

2.2. HİZMET ALAN’ın , yukarıda belirtilen online uygulamalar üzerinden randevu oluşturarak , SAĞLAYICI bünyesindeki Aile Danışmanı , Psikolog , Klinik ve/veya Uzman Psikolog  ( ki , bundan böyle DANIŞMANLAR olarak anılacaktır ) ile ilgili bedeli ödemesiyle birlikte ; tarafların işbu Sözleşme’de belirtilen karşılıklı hak ve yükümlülükleri başlar ve satın alınan hizmetin verilmesi ile birlikte de sona erer .  

MADDE 3 –  Sözleşmenin Bedeli ve Ödeme Şekli

3.1. İşbu Sözleşme’de belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret , online uygulamalar üzerinde belirtilen meblağ olup ; söz konusu ücrete Katma Değer Vergisi ( KDV ) dâhildir .

3.2. HİZMET ALAN , işbu Sözleşme’nin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin ücretin ödemesini , online uygulamalar üzerinden yönlendirileceği ödeme sayfası aracılığıyla yapacaktır .

3.3. Bankalar ve diğer finans kuruluşları tarafından kredi kartı , taksitli kart , bankomat , banka kartı ve benzeri ödeme seçenekleri üzerinden gerçekleşen ve SAĞLAYICI tarafından bedeli tamâmen tahsil edilen satışlar , işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden ( hukukî açıdan ) taksitli satış sayılmaz ve peşin satış olarak telakki edilir .

3.4. Yapılan ödemelerde kullanılan kredi kartı , taksitli kart , bankomat ve banka kartının , kart hâmili hâricinde , onun bilgisi ve/veya onayı olmaksızın üçüncü bir şahıs tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde ; 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun’a istinâden ihdas olunan Yönetmelik ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır .

MADDE 4 –  Cayma Hakkı

4.1. İşbu Sözleşme kapsamında Cayma Hakkı , HİZMET ALAN tarafından , 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 48.Maddesi’nin 4’üncü fıkrasında belirtilen koşullara uygun olarak kullanılabilecektir.

4.2. Sözleşmenin konusu hizmet sağlamaktır . Cayma Hakkı süresi , sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar ve bu hak , hizmetin henüz verilmemiş olması kaydıyla ; ödeme tarihinden itibâren 14 ( on dört ) gün içinde ve randevu gün ve saatinden en az 24 ( yirmidört ) saat öncesine kadar ; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezâi şart ödemeksizin , HİZMET ALAN’a iade edilmesi imkânını tanır . 

4.3. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce , HİZMET ALAN’ın talebiyle ifâsına başlanan Danışmanlık Hizmetleri’nde ve elektronik ortamda anında ifâ edilen Danışmanlık Hizmetleri’nde cayma hakkı kullanılamaz . HİZMET ALAN , online uygulamalar üzerinden almış olduğu randevu gün ve saatinde , randevuya iştirak etmeyecek ise ; randevu gün ve saatinden en az 24 ( yirmidört ) saat öncesine kadar , müsâitlik durumuna göre randevusunu  değiştirebilir . Bu hususa riayet etmeksizin , randevuya katılmayan HİZMET ALAN’a , herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır .

4.4. Cayma hakkının kullanıldığına dâir bildirim , zikredilen süresi dâhilinde SAĞLAYICI’nın işbu Sözleşme’de belirtilen ticâri ve/veya elektronik posta ( e-mail ) adreslerine yazılı olarak yöneltilmelidir . Yapılan bildirim üzerine , HİZMET ALAN’a bu talebin kullanıldığına ilişkin bir teyit bilgisi ( geri bildirim ) verilir .

MADDE 5 –  Genel Hükümler

5.1. İşbu Ön Bilgilendirme Formu , HİZMET ALAN ile SAĞLAYICI arasında kurulan sözleşme gereği sunulan her tür açıklama ve bilgilendirme ile bir bütün olup ; taraflar arasındaki Mesâfeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir .

5.2. HİZMET ALAN , Ön Bilgilendirme Formu ve Mesâfeli Satış Sözleşmesi'ne konu hizmetlere ilişkin her türlü talebini , mevzuat hükümleri kapsamında öncelikle SAĞLAYICI’ya iletmekle yükümlüdür .

5.3. İşbu Sözleşme ile HİZMET ALAN , reşit ve temyiz kudretini hâiz olduğunu , hiçbir baskı altında kalmaksızın , kendi hür irâdesiyle bir sözleşme yapabilecek durumda bulunduğunu kabûl , beyan ve de taahhüt etmektedir . Bu cümleden olmak üzere , HİZMET ALAN , online uygulamalar üzerinden danışmanlık hizmeti alabilmek hususunda karar verebilmesine hukuken bir engel bulunmadığını ; kanunî açıdan vesâyetini gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını ve sâir bir nedenden ötürü , işbu Sözleşme hükümlerine aykırılık oluşturabilecek bir hususun mevzubahis olmadığını kabûl , beyan ve de taahhüt etmektedir . HİZMET ALAN tarafından , yukarıda zikredilen hususlar hilâfına yanıltıcı bilgiler verilmesinden dolayı oluşabilecek zararlardan , SAĞLAYICI sorumlu değildir .

5.4. HİZMET ALAN tarafından satın alınan hizmet , yalnız ve sâdece kendisi tarafından kullanılabilir ve hukukî açıdan üçüncü şahıslara devredilemez . HİZMET ALAN , online uygulamalar üzerinden oluşturduğu elektronik hesâbıyla ilgili parola ve diğer güvenlik bilgilerinin gizliliğini korumakla mükellef olup ; bu hesâbı kullanarak gerçekleştirdiği etkinliklerden ötürü , hukuken sorumludur .

5.5. HİZMET ALAN , online uygulamalar üzerinden alacağı hizmete ilişkin olarak ;                      yasal mevzuat hükümlerine riayetle yükümlü olduğunu ve aşağıda öngörülen herhangi bir davranışı sergileyemeyeceğini kabûl , beyan ve taahhüt eder .

Bu hâller :

(a)        İstenmeyen elektronik posta ve/veya mal-hizmetlerin reklâmı ve/veya tanıtımı ,

(b)       Kötü amaçlı yazılım veya kod gönderimi ,

(c)       Hukuka aykırı , tehditkâr , tâcizkâr , mahremiyeti ihlâl eden , kaba , müstehcen , ırkçı , cinsiyetçi ve/veya sâir bir zararlı içerik ve söylemde bulunmak ,

(d)       Üçüncü şahıslara zarar verebilecek , hukukî açıdan cezâi bir işlem teşkil edebilecek , mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturacak ve/veya onu teşvik edebilecek herhangi bir içeriği paylaşmaktır .

HİZMET ALAN tarafından , yukarıda zikredilen hususlara , yasal mevzuat hükümlerine ve/veya âhlâka , adâba aykırı bir eylem , söylem ya da işlemde bulunulduğu taktirde ; SAĞLAYICI tarafından verilen hizmet , derhâl sonlandırılır .

5.6. HİZMET ALAN , almış olduğu Danışmanlık Hizmeti esnâsında yapılan görüşmelerin  ses , yazı ve/veya görüntü kayıtlarını hiçbir şekilde alamaz . Aksi durum , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Hükümlerine ve kezâ , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na açık aykırılık teşkil edecek olup ; hukukî ve cezâi mesûliyet sonucunu doğuracaktır .

5.7. HİZMET ALAN , online uygulamalar üzerinden satın almış olduğu Danışmanlık Hizmeti başlamadan önce ; yeterli teknolojik imkânları sağlayarak , sessiz ve yalnız bir ortamda bulunmakla mükelleftirler . Hizmetin birden çok kişi tarafından , online uygulamalar üzerinden aynı anda ( aile ve eş terapileri gibi ) talep edilmesi hâlinde ; beher kişi sisteme ayrı ayrı dâhil edilerek , ayrı ücret ödemek durumundadırlar .  

5.8. SAĞLAYICI , sözleşme konusu Danışmanlık Hizmetinin , öngörülen niteliklere uygun olarak sunulmasından sorumludur . HİZMET ALAN , bu kapsamdaki talep ve şikâyetlerini yazılı olarak ve doğrudan doğruya SAĞLAYICI’ya iletmek ve hukukî açıdan onu muhatap almak ile yükümlüdür .

MADDE 6 –  Verilecek Hizmetin Özellikleri

6.1. Online uygulamalar üzerinden verilen Danışmanlık Hizmeti à online terapi , çevrimiçi terapi ve/veya internet terapisi , internet teknolojileri kullanılarak bireysel veya grup terapilerinin gerçekleştirildiği bir uzaktan psikolojik yardım uygulamasıdır . Online terapi uygulamaları , başta Amerita Birleşik Devletleri ( ABD ) ve Avrupa Ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelerde uzun yıllardır uygulanmakta olan bilimsel bir yöntemdir . Telepsikiyatri , Telepsikoloji ve Çevrimiçi Psikolojik Danışmanlık gibi isimlerle de ifâde edilen bu uygulamanın dünyadaki gelişim sürecine bakıldığında , oldukça eskiye dayandığı görülmektedir .

6.2. Online terapinin en önemli avantajlarından biri , psikolojik yardıma ulaşılabilirliği kolaylaştırmasıdır . İhtiyaç duyan herkese fiziksel olarak seyâhat etmeye gerek kalmadan , dünyanın herhangi bir yerindeki psikologdan hizmet alma imkânı sağlamaktadır . Fiziksel bir engel nedeniyle seyâhat etmekte zorlanan , evde çocuk veya hasta bakımı yapan , işi gereği sürekli olarak şehir değiştirmek zorunda olan , işten izin almakta zorlanan , dışarı çıkması sakıncalı olan veya yüz yüze psikolojik yardım almaktan çekinen kişiler için ciddî bir kolaylık sağlamaktadır . Online terapilerin bir diğer avantajı ise , kliniklerde verilen yüz yüze terapilere nazaran işletme mâliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle hem online psikologlar hem de psikolojik yardıma ihtiyaç duyan danışanlar açısından daha ekonomik bir yol olmasıdır .

6.3. Bu sistemde , HİZMET ALAN’ın talebi gereği , online uygulamalar üzerinden                       sesli , görüntülü , yazılı ve görsel mesajlaşma yoluyla hizmet sağlanabilmektedir .

6.4. Hizmetten faydalanmak için , online uygulamalar üzerinden istediğiniz uzmanlık alanını , konuyu , danışmanı , terapi tipi , zamanı ve de saatini belirleyebilmek imkânı mevcuttur .

6.5. HİZMET ALAN’ın , sisteme girişini teminen doldurduğu formdaki şahsî bilgileri gizlilik yükümlülüğü çerçevesinde korunmaktadır . HİZMET ALAN tarafından , DANIŞMAN’a aktarılan bilgiler de yine bu kapsamdadır . Bu durum , ancak ve ancak , HİZMET ALAN’ın kendisine ya da bir başkasına zarar vermesi ve/veya hukuka aykırı bir durum söz konusu olduğunda geçersiz hâle gelir . Bu durumda DANIŞMAN , HİZMET ALAN ile ilgili bilgileri gerekli kişilerle derhâl paylaşabilmek imkân ve sorumluluğundadır .

 

6.6. Danışmanlık Hizmeti veren tüm uzmanlar , diplomaları ve kariyerlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeleri , SAĞLAYICI ile paylaştıktan ve belgelerin doğruluğu teyit edildikten sonra hizmet vermeye başlarlar . Ancak , DANIŞMAN’lar tarafından sağlanacak hizmetin HİZMET ALAN tarafından beğenilmemesi durumunda ; SAĞLAYICI’nın hukukî sorumluluğuna gidilemez .

6.7. DANIŞMAN’lar tarafından verilen danışmanlık hizmetine konu bilgi , tavsiye , öneri ve/veya diğer hususlarda , doğrudan SAĞLAYICI’nın hukukî ve cezâi sorumluluğuna gidilemez .

MADDE 7 –  Tebliğe ve Hukukî İhtilâflara İlişkin Hükümler

7.1. Taraflar , konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü hususun tebliği noktasında , HİZMET ALAN tarafından sisteme giriş esnâsında verilen ve SAĞLAYICI’nın işbu sözleşmede belirttiği elektronik posta adreslerini esas alacaklardır .

7.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek her türlü hukukî uyuşmazlıkta , yasal mevzuat hükümleri gereğince Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Merkez ( Çağlayan ) Mahkemeleri ve İcra Dâireleri yetkili kılınmıştır .

MADDE 8 –  Bilgi ve Belgelerin Saklanması

SAĞLAYICI , cayma hakkı , bilgilendirme ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dâir her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 ( üç ) yıl boyunca saklamakla yükümlüdür .

MADDE 9 –  Yürürlülük

Taraflar arasında akdedilen 9 ( dokuz ) maddeden ibâret bu Sözleşme , HİZMET ALAN tarafından elektronik ortamda her bir maddesi okunmak , anlaşılmak ve çekince dermeyan edilmeksizin kabûl edilmek sûretiyle akdedilmiş ve derhâl yürürlülüğe girmiş bulunmaktadır .

Psikolojik Desteğe Mi İhtiyacınız Var?

Hemen Şimdi Seansa Başla!
Müşteri Temsilcisi
E-Posta Adresi
Adres
Beşiktaş / İstanbul