Üyelik Sözleşmesi | Terapi Evreni

KULLANICI  SÖZLEŞMESİ

 

1.         TARAFLAR

İşbu KULLANICI Sözleşmesi ( ki , bundan sonra SÖZLEŞME olarak anılacaktır ) ,                              2’nci Madde’de tanımlanan ( ki , bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır ) ile                                  Akat Mahâllesi , Nispetiye Caddesi , Seyran Apartmanı , Kat:3 , No:35/15 , Levent , Beşiktaş , İstanbul adresinde müseccel bulunan ESRA EZMECİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ( ki , bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır ) arasında imzâ altına alınmıştır .

2.         TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında , aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifâde edecektir .

ŞİRKET : Terapi Evreni Mobil Uygulaması ile www.terapievreni.com Web Sitesi üzerinden ürün ve hizmet sunmakta olan ESRA EZMECİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ni , 

KULLANICI : Terapi Evreni Mobil Uygulaması ile www.terapievreni.com Web Sitesi üzerinden , bedeli mukâbilinde herhangi bir ürün ve/veya hizmetten on-line ve/veya off-line olarak yararlanacak olan kişiyi ,

HİZMET : Sesli , yazılı ve/veya görüntülü olmak üzere her şekil ve de sûrette ,                              Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi , Geçmiş Temizleme Terapisi , Aile Danışmanlığı , Bağımlılık Terapisi , Çocuk ve Ergen Psikolojisi , Nefes Terapisi , Yaşam Koçluğu , Diyetisyenlik , Meditasyon , Enerjisel Ferahlama ve Arınma , Şema Terapisi , Grup Terapisi , Oyun Terapisi , Mâruz Bırakma Terapisi ve diğer psikolojik terapiler ile kişisel gelişim ve Danışmanlık hizmetleri ve Ruh Bilimi alanında Web Sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden on-line ya da off-line olarak sunulacak çeşitli tüm hizmetleri ,

WEB SİTESİ : www.terapievreni.com uzantılı internet adresini ,

MOBİL UYGULAMA : Terapi Evreni isimli mobil uygulamayı ,

SİSTEM : Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nin bağlı bulunduğu bütünlüğü ,

BİLGİ : KULLANICI ile ŞİRKET arasında yazılı , sözlü , görsel ve/veya elektronik ortamda iletilen tüm mâlûmatları ,

İLETİŞİM KANALLARI : Ânında bildirim , elektronik posta , sms , mms , telefon ile bildirim başta olmak üzere ilgili tüm iletişim mecrâlarını ,

DANIŞMAN : Mobil Uygulamalar ya da Web Sitesi üzerinden Hizmetlerin sunulmasını sağlayan uzman kişiyi ,

KİŞİSEL VERİ : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3’üncü Maddesi uyarınca , kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü Bilgiyi ,

ifâde eder .

3.         KONU ve KAPSAM

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu , ŞİRKET’in , Mobil Uygulama ile Web Sitesi üzerinden yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak , KULLANICI’ya sunulacak tüm ürün ve Hizmetlerin , bunlardan yararlanma şartlarının , 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde , tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti , gizlilik politikası ile çerezler hakkında KULLANICI’yı bilgilendirmektir .

3.2. KULLANICI , işbu Sözleşme hükümlerini kabûl etmekle , Mobil Uygulama ile Web Sitesi’nde yer alan kullanıma , üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ŞİRKET tarafından açıklanan her türlü beyan ve bildirimi de ( ayrıca ) kabûl etmiş olmaktadır . KULLANICI , söz konusu beyanlar ve bildirimlerde ifâde edilen tüm hususlara uygun davranacağını ve kurallara riayet edeceğini ; kabûl , beyan ve de taahhüt eder .

4.         KULLANIM ŞARTLARI

4.1.      Henüz reşit olmayan KULLANICILAR’ın , sunulacak Hizmetlerden yararlanmaları için velilerinden izin ( muvafakat , icâzet ) alınması gerekmekte olup ; aksi yöndeki talep ve istekler , ŞİRKET tarafından karşılanmayacaktır . Aksi yöndeki talep ve de işlemler üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir faaliyet neticesinde , KULLANICI olmanın doğurduğu haklardan istifâde edilemez .

4.2. Yukarıda belirtilen durumun tespiti hâlinde , ŞİRKET , gerekçe göstermeden , bildirimde bulunmadan , tazminat yükümlülüğü olmadan ve derhâl hüküm ve sonuç doğuracak şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilmek ve sunulan ürün ya da Hizmeti durdurmak hak ve yetkisini hâiz bulunmaktadır .

5.         KARŞILIKLI HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1.      KULLANICI’NIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a )        KULLANICI , ilgili prosedürleri yerine getirirken , Mobil Uygulama ile Web Sitesi’ndeki Hizmetlerden faydalanırken ve bu Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirir iken ; işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara , kurallara ve mer’î mevzuata uygun hareket edeceğini , işbu Sözleşme’deki bilcümle şart ve kuralları okuduğunu , anladığını ve onayladığını kabûl ve beyan eder .

b )       KULLANICI , ŞİRKET’in , mevzuat gereği resmî makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda ve bu makamlarca talep edilmesi hâlinde , KULLANICI’ya âit , Mobil Uygulama ile Web Sitesi vâsıtasıyla edinilen Bilgileri açıklamak ve paylaşmak hususunda yetkili olduğunu ve bu sebeple , her ne nam altında olursa olsun KULLANICI’ya karşı herhangi bir hukukî ve cezâi talepte bulunamayacağını kabûl ve beyan eder .

c )        KULLANICI , ŞİRKET’in , işbu Sözleşme konusu ürün ve Hizmetlerin sunulmasına yönelik ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına , KULLANICI’ya âit Bilgileri açıklamaya yetkili olduğunu ve bu hususu peşinen kabûl ettiğini beyan ederek ; bu sebeple , her ne nam altında olursa olsun KULLANICI’ya karşı herhangi bir hukukî ve cezâi talepte bulunamayacağını taahhüt eder .

 

d )       KULLANICI , en az 24 ( yirmidört ) saat öncesinden , satın aldığı Danışmanlık hizmetine ilişkin randevuyu ( seansı ) iptâl ettiğini ŞİRKET’e yazılı olarak bildirmediği sürece , ücret iadesi talebinde bulunamaz . KULLANICI’nın , randevu ( seans ) tarihi ve saatine yönelik değişiklik talebi bir defaya mahsus bir haktır . Bu hususa ilişkin detaylı bilgilendirmeye , MESÂFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’nda yer verilmiştir . KULLANICI , kararlaştırılan randevu ( seans ) saatinde yalnız bir şekilde , sessiz ve mahrem bir ortamda , bilgisayar , laptop , tablet , cep telefonu gibi iletişim araçları üzerinden dijital ortamda hazır bulunmakla mükelleftir .

e )        KULLANICI , hiçbir şekil ve de sûrette , DANIŞMANI ile yaptığı sesli , yazılı ve/veya görüntülü kayıtları kayıt altına alamaz ve bunları herhangi bir sâikle kullanamaz . Aksinin tespiti hâlinde , KULLANICI , mâruz kalacağı hukukî ve cezâi yaptırıma katlanmakla mükelleftir .

KULLANICI , Mobil Uygulama ile Web Sitesi üzerinden satın aldığı Hizmete ilişkin olarak erişim ve benzeri her türlü güvenlik önlemlerini almak ve seans görüşmelerini kendisine âit bir bilgisayar , laptop , tablet , cep telefonu gibi iletişim araçları üzerinden yapmakla yükümlüdür . Bunun mümkün olmaması ve üçüncü bir şahsa âit herhangi bir iletişim aracının kullanılması hâlinde , Sisteme giriş yapılan sanal ortama ilişkin şahsî güvenlik önlemlerinin alınması , doğrudan doğruya KULLANICI’nın mesûliyetindedir .

f )        KULLANICI , Sistem üzerinden kendisi adına yapılan her türlü işlemin münhasıran ve müstakilen kendi nam ve hesâbına gerçekleştirildiğini peşinen kabûl , beyan ve taahhüt eder . Bu cümleden olmak üzere , KULLANICI , ŞİRKET’e vermiş olduğu iletişim bilgilerinin                     ( telefon , elektronik posta , adres ve benzeri ) kendisine âit ve kontrolü altında olduğunu kabûl , beyan ve taahhüt eder . Aksi hâlde , gerek ŞİRKET’in ve gerekse de bilcümle üçüncü şahısların uğrayabileceği maddî ve mânevî zararları tazminle yükümlüdür .

g )        KULLANICI , Sisteme giriş işlemleri esnâsında , verdiği Bilgilerin akabinde                           “ Kullanıcı Sözleşmesini okudum , ihtiva ettiği hükümleri inceleyip , müzâkere ettim ve sözleşme şartları ile doğurduğu hüküm ve sonuçları kabûl ediyorum " şeklindeki hususu onayladıktan sonra ; işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI sıfatını hâiz olacağını beyan ve taahhüt eder .

5.2.      ŞİRKET’İN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a )        ŞİRKET , Sistem üzerinden sunulan Hizmet ve içerikleri , her zaman için tek taraflı olarak değiştirebilmek , Sisteme yüklenilen Bilgi ve içerikleri erişime kapatabilmek ve/veya silmek hakkını hâizdir . ŞİRKET , sâhip olduğu bu hakkını , bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir . ŞİRKET tarafından , KULLANICI’dan talep edilen Bilgiler , süresi içerisinde sunulmadığı taktirde , doğabilecek zararlardan ŞİRKET’in sorumlu olmayacaktır .

b )       ŞİRKET , verdiği hizmetlerin sürekliliğine dâir bir taahhütte bulunmamakla birlikte ; idâri ve yargısal karar ve uygulamalar , mücbir sebep hâlleri , internet sağlayacısı kuruluşlardan kaynaklı aksaklıklar , üçüncü kişilerin sebep olduğu olumsuzluklar , siber saldırılar , Sistemsel güncelleme ve iyileştirmeler esnâsında oluşan aksaklıklar ve fakat bunlarla mahdut olmamak üzere benzeri durumlar nedeniyle , öngörülen hizmetin sunulamamasından sorumlu olmayıp ; bu nevî durumlarda hizmete erişimi sınırlandırıp , durdurabilecektir .

c )        ŞİRKET , DANIŞMAN ile KULLANICI arasında gerçekleşen görüşmelerin , sağlanan Hizmete uygun olmadığını tespit etmesi ( rahatsızlık verici her türlü davranış , uygunsuz ya da cinsel amaçlı tutum ve tavırlar , tâcizkâr , tehditkâr , intihara ve/veya üçüncü kişilere zarar vermeye yönelik fiiller başta olmak üzere , konusu suç teşkil eden herhangi bir eylemin vukû ) hâlinde ; verilen hizmeti derhâl ve bütünüyle sonlandırma hakkını hâizdir . Bu tür bir durumun ortaya çıkması hâlinde , KULLANICI’ya ücret iadesi yapılmayacağı gibi ; resmî mercîlere ihbarda bulunarak , hukukî ve cezâi tâkibat yoluna da tevessül edebilecektir .

            Bu hususa ilişkin ayrıntılı bilgilere , MESÂFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’nda ayrıca yer verilmiştir .

d )       KULLANICI , satın aldığı hizmet başlamadan önce ; yeterli teknolojik imkânları sağlayarak , sessiz ve yalnız bir ortamda hazır bulunmakla mükelleftir . Hizmetin birden çok kişi tarafından , online uygulamalar üzerinden aynı anda ( aile ve eş terapileri gibi ) talep edilmesi hâlinde ; beher kişi sisteme ayrı ayrı dâhil edilerek , ayrı ücret ödemek durumundadırlar . 

e )        ŞİRKET , sunduğu Hizmetlere ilişkin olarak , iyileşme ve/veya tedâvi garantisi vermemektedir . Verilen hizmetten beklenen faydanın temin edilemediğinden bahisle , ŞİRKET’ten ücret iade talebinde bulunulamaz .

f )        ŞİRKET , bünyesindeki DANIŞMANLAR’ın , Hizmet sundukları KULLANICILAR’a karşı olan tavırlarını periyodik olarak denetlemekle yükümlüdür .

g )        ŞİRKET , bünyesindeki DANIŞMANLAR’ın , Hizmete konu seans başlamadan önce ;                       yeterli teknolojik imkânları sağlayarak , sessiz ve yalnız bir ortamda hazır bulunmalarını temin eder .

6.         FİKRÎ MÜLKİYET

6.1.    WEB SİTESİ ve MOBİL UYGULAMA

Websitesi ve Mobil Uygulama ile bağlantılı olarak kullanılan her türlü yazılım , donanım , bilgi , veri ; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı               Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunan saklı haklar içerebilir .

Bu nedenle , belgeler üzerindeki tüm fikrî mülkiyet hakları , Sistemde mevcut tüm Bilgiler ile Sistem bileşenlerinden her biri ( görüntü , metin , grafik , tablo , ses , işitsel buton ikonu ve benzeri ) , yazılım , donanım , veri tabanı , bültenler de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ; her tür içeriğin mülkiyeti münhasıran ŞİRKET’e âittir . Sistem üzerindeki içeriklerin kısmen ya da tamâmen kopyalanması , çoğaltılması , işleme yoluyla bir eser oluşturulması , kaynak koda dönüştürülmesi , birleştirilmesi , satılması , devir ve temlik edilmesi , alt lisans olarak verilmesi veya ŞİRKET’in yazılı izni dışında kullanılması , açık bir şekilde yasaklanmıştır .

6.2.    TİCÂRİ MARKALAR

ŞİRKET , sâhip olduğu ticâri marka , logo , berat ve diğer tüm belirleyici unsurları üzerindeki mülkiyet haklarını hâizdir .

KULLANICI , hizmet alımı esnâsında , yukarıda zikredilen hususlara tümüyle vâkıf olduğunu beyân ederek ; hilâfına hareket etmesi hâlinde , ŞİRKET’in yasal haklarını kullanmakta ve tazminat talep etmekte muhtar olduğunu peşinen kabûl eder .

 

6.3.    HYPERLINKLER

ŞİRKET’in hizmet sağladığı Web Sitesi ve Mobil Uygulamalar , farklı birtakım online sitelere yönlendiren bağlantılar ( ki , bunlar hyperlink olarak tanımlanmaktadır ) içerebilir . Bu yönlendirmeler üzerinden herhangi bir zarârın vukû hâlinde , ŞİRKET’in sorumluluğuna gidilemez .

7.         ÜCRETLENDİRME

7.1.      İşbu Sözleşme’de belirtilen Hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret Web Sitesi ve Mobil Uygulama’nın ilgili Hizmet seçeneklerinde belirtilen miktardır . Belirtilen ücretlere Katma Değer Vergisi ( KDV ) dâhildir . ŞİRKET’in , önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücrette değişiklik yapma hakkı saklıdır . KULLANICI , işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden Hizmetlerden seçtiği hususa ilişkin ücretin ödenmesini ,                          Sistem üzerinden gerçekleştirecektir .

7.2.      KULLANICI’nın , cayma hakkına ilişkin detaylı Bilgilere , MESÂFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’nda ayrıca yer verilmiştir .

7.3.      Seans başlamadan önce ve/veya seans esnâsında à ŞİRKET’ten kaynaklı bir sebeple  ( elektrik ve internet bağlantısının kesilmesi ) seansın tamamlanamaması durumunda ,                 seansın kalan süresi , taraflarca müştereken belirlenecek bir gün ve saatte tamamlanır .               

8.         GİZLİLİK

ŞİRKET , KULLANICI’nın Bilgilerini , işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin ayrılmaz parçası olan Gizlilik Sözleşmesi kapsamında kullanabilir ve bu bilgileri , işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir .

9.         TEBLİĞE ve HUKUKÎ İHTİLÂFLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

9.1.      Taraflar , konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü hususun tebliği noktasında , KULLANICI tarafından Sisteme giriş esnâsında verilen ve ŞİRKET’in işbu sözleşmede belirttiği elektronik posta adreslerini esas alacaklardır .

9.2.      İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek her türlü hukukî uyuşmazlıkta , yasal mevzuat hükümleri gereğince Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Merkez ( Çağlayan ) Mahkemeleri ve İcra Dâireleri yetkili kılınmıştır .

10.       YÜRÜRLÜLÜK

Taraflar arasında akdedilen 10 ( on ) maddeden ibâret işbu Sözleşme , KULLANICI tarafından elektronik ortamda her bir maddesi okunmak , anlaşılmak ve çekince dermeyan edilmeksizin kabûl edilmek sûretiyle akdedilmiş ve derhâl yürürlülüğe girmiş bulunmaktadır .

Psikolojik Desteğe Mi İhtiyacınız Var?

Hemen Şimdi Seansa Başla!
Müşteri Temsilcisi
E-Posta Adresi
Adres
Beşiktaş / İstanbul